Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2013

kissmehardbeforeyougo
15:07
8865 ed22
kissmehardbeforeyougo
15:07

April 26 2013

kissmehardbeforeyougo
20:44
Rzeczy nie są dobre ani złe same z siebie. Stają się takie przez to, co z nimi robimy.
kissmehardbeforeyougo
20:44
kissmehardbeforeyougo
20:43
No a serce to nie serce. To tylko kawał mięsa.
— happysad ♥
Reposted fromthesmajl thesmajl viainsanedreamer insanedreamer
20:43
kissmehardbeforeyougo
20:42
20:42
kissmehardbeforeyougo
20:41
wake up, it's time to feed the cat!
kissmehardbeforeyougo
20:40
NO NIE, NO KURWA NIE
Reposted fromcreure creure viainsanedreamer insanedreamer
kissmehardbeforeyougo
20:39
6993 cefa
Reposted fromthegirl thegirl viainsanedreamer insanedreamer
kissmehardbeforeyougo
20:39
kissmehardbeforeyougo
20:38
Ciągle wierzę w coś nierealnego. Oszukuję siebie do absurdu.
— Jan Paweł Krasnodębski, Martwy blues
20:37
0514 d738
Reposted fromsamolot samolot viainsanedreamer insanedreamer
kissmehardbeforeyougo
20:35
Wszyscy inni wyglądają tak naturalnie w swojej sztuczności, a ja wyglądałabym sztucznie w swojej naturalności.
— Edy Poppy "Anatomia. Monotonia"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
kissmehardbeforeyougo
13:21
kissmehardbeforeyougo
13:20
- Sen jest dobry. - stwierdził. - Ale książki są lepsze.
— George R. R. Martin
kissmehardbeforeyougo
13:20
chill // delisand
chill // delisand
kissmehardbeforeyougo
13:20
8168 0249 500
kissmehardbeforeyougo
13:20
,,Mizofonia (z gr. misos - nienawiść, phone - dźwięk), inaczej SSSS (Selective Sound Sensitivity Syndrome) jest jednym z rodzajów nadwrażliwości na dźwięki. Chory na mizofonię doznaje silnie negatywnej emocjonalnej reakcji w odpowiedzi na określone odgłosy, szczególnie te wydawane przez innych ludzi, jak np.: głośny oddech, chrapanie, mlaskanie, pociąganie nosem, chrząkanie itp. Reakcję tę opisuje się często jako niemożliwą do opanowania mieszaninę złości ilęku, połączoną z psychicznymi i somatycznymi objawami reakcji walki i ucieczki. Osoba z mizofonią może nie tolerować różnej ilości dźwięków, przy czym najtrudniejsze do zniesienia są z reguły odgłosy wydawane przez najbliższych''
— no! to ja tak mam z ,,przaśnie'' , trzeszczy mi, nieznośnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl